Lopšelyje-darželyje „Du gaideliai" teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos.

    Vaiko pasiekimų vertinimas. Ugdytinių pasiekimų vertinimui yra sukurta ir įgyvendinama vaiko pasiekimų vertinimo sistema, kuri vykdoma planingai ir lanksčiai: ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimai vertinami 2 kartus per mokslo metus. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas – remdamasis stebėjimu, vertindamas vaiko veiklos rezultatus parengia vaiko pasiekimų aprašą, vaiko kompetencijų lygį nustato orientuodamasis į „Vaiko brandumo mokyklai“ rodiklius bei „Priešmokyklinio ugdymo(si) standartus“. Grupės auklėtojos vertina vaiko pasiekimus ir pažangą šiais vertinimo metodais: stebėjimas, pokalbiai su vaiku ir tėvais, vaiko realios veiklos ir kūrybinių darbelių analizė. Vaikų darbeliai demonstruojami grupės ir įstaigos informaciniuose stenduose. Vertinimo rezultatai tėvams pateikiami individualiai, atsižvelgus į vertinimų išvadas, tėvų siūlymus bei pageidavimus, individuali vaiko ugdymo programa koreguojama.

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir įstaigų darbuotojams

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur) už:

maisto produktus

(vienos dienos kaina)

patiekalų gamybą

(vieno mėnesio kaina)

1.

Lopšelio grupėse, veikiančiose:

   

1.1.

10,5 arba 12 valandų

1,98

15,00

1.2.

24 valandas

2,25

15,00

2.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose:

   

2.1.

10,5 arba 12 valandų

2,25

15,00

2.2.

24 valandas

2,53

15,00

3.

Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams

2,96*

* Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą.

Įstaigoje paslaugas teikia logopedas.

Logopedas tiria, vertina vaikų kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, rengia kalbos sutrikimų šalinimo programas ir šalina kalbos ir šiuos sutrikimus. Kalbos ir komunikacijos ugdymo klausimais konsultuoja tėvus ir pedagogus. Per 2010/2011m.m. logopedinė pagalbą gavo 42 vaikai.

Visuomenės sveikatos specialistas organizuoja vaikų maitinimą, vykdo ir vertina vaikų sveikatos rodiklius. Vykdo sveikatos priežiūrą, teikia siūlymus dėl sveikatingumo priemonių pasirinkimo.

Vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo apskaitą ir kontrolę. Kontroliuoja ugdymo sąlygų, patalpų, gaunamo maisto produktų kokybės, maisto ruošimo ir saugojimo, maitinimo organizavimo atitikimą higienos reikalavimams.