Paslaugos

Lopšelyje-darželyje „Du gaideliai" teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos.

    Vaiko pasiekimų vertinimas. Ugdytinių pasiekimų vertinimui yra sukurta ir įgyvendinama vaiko pasiekimų vertinimo sistema, kuri vykdoma planingai ir lanksčiai: ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimai vertinami 2 kartus per mokslo metus. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas – remdamasis stebėjimu, vertindamas vaiko veiklos rezultatus parengia vaiko pasiekimų aprašą, vaiko kompetencijų lygį nustato orientuodamasis į „Vaiko brandumo mokyklai“ rodiklius bei „Priešmokyklinio ugdymo(si) standartus“. Grupės auklėtojos vertina vaiko pasiekimus ir pažangą šiais vertinimo metodais: stebėjimas, pokalbiai su vaiku ir tėvais, vaiko realios veiklos ir kūrybinių darbelių analizė. Vaikų darbeliai demonstruojami grupės ir įstaigos informaciniuose stenduose. Vertinimo rezultatai tėvams pateikiami individualiai, atsižvelgus į vertinimų išvadas, tėvų siūlymus bei pageidavimus, individuali vaiko ugdymo programa koreguojama.